meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
BK Häcken ÖFK
2 0

Läs mer... Läs mer...
 
Östersunds FK Mjällby AIF

2020-04-05 14:30
Jämtkraft Arena
 

 LARS LARSSONS TANKAR
av Lars Larsson Stockholm
Publicerad 27 Feb 2020 - 21:44 Uppdaterad 27 Feb 2020 - 22:33

Begreppen Resultat, Eget Kapital och Kassa blandas friskt hos ÖFK.

”Idag läser jag på op.se att ÖFK behöver 21 miljoner kronor innan tredje juni, annars väntar likvidation och konkurs säger Maria Wilen, ordf i ÖFK Elitfotboll AB. Det antyds att tidpunkten är kopplad till en upprättad kontrollbalansräkning. I årsredovisningen har jag noterat att det anges att en sådan upprättades av styrelsen 2019-08-31. När första kontrollstämma var anges dock inte. Aktiebolagslagen säger att det får gå maximalt åtta månader mellan kontrollstämmor om det vid den första beslutas om fortsatt drift. Om inte bolaget har återställt sitt egna kapital vid kontrollstämma två kräver lagen att bolaget måste likvideras. Jag antar det är det som Maria Wilen avser.


Igår presenterades årsredovisningen för 2019 avseende nämnda bolag. Där redovisades det en förlust om 40,8 miljoner, vilket skapar ett förbrukat och negativt eget kapital på -20,5 miljoner. Ett återskapande till nominellt eget kapital innebär ett nödvändigt tillskott av minst 21 miljoner. Nu börjar dock det intressanta.

Maria Wilen påstår alltså att det behövs kassaökning motsvarande det balanserade negativa egna kapitalet för att undvika likvidation och konkurs. Jag vill påstå att ÖFK inte hade behövt redovisa något förbrukat eget kapital i årsredovisningen för 2019.

Det finns ett antal medel ÖFK borde tagit till för att undvika redovisa förbrukat eget kapital och jag vill påstå att det fortfarande går att åtgärda. Konsekvenserna av den presenterade årsredovisningen kommer att kosta likviditet för ÖFK. Om stämman beslutar godkänna den och den sedan skickas till Bolagsverket för registrering, så händer att kreditupplysningsföretagen, samma dag som årsredovisningen registreras sänker ÖFK:s kreditbetyg till onoterat. Det i sin tur kommer att innebära svårigheter för ÖFK att från reseföretag, hotell mm kunna få fakturor. Istället kommer ÖFK sannolikt, vid sådana bokningar, att avkrävas förskottsbetalningar eller betalningsgarantier.

Ett ännu besvärande faktum är att nu sätter sig ÖFK i en besvärande situation inför prövningen av elitlicensen säsongen 2021. Kraven för elitlicens är att vid föregående verksamhetsårs bokslut skall det egna kapitalet inte vara förbrukat. Då krävs åtgärder och förklaringar som verkligen är trovärdiga för att det egna kapitalet är återställt vid Licensnämndens prövningsmöte i höst.

ÖFK borde i årsredovisningen för 2019 ha nyttjat befintliga och möjliga redovisningstekniska finesser, som finns att tillgå, utan att omedelbart behöva tillskjuta pengar. Jag nämner några; uppskjuten skattefordran, uppskrivningsfond, aktivering av spelarköp och lovade villkorade ägartillskott (som faktiskt även icke ägare kan bidra med). Det senare är faktiskt också det enda tillfälle när aktieägare får vara i skuld till sitt eget bolag. Jag kan garantera, att om ÖFK gjort detta, hade det inte alls varit något negativt eget kapital. Notera också att möjligheten att ändra detta fortfarande finns. Årsredovisningen behöver inte vara inne hos Bolagsverket förrän sista juli 2020.

Att göra om årsredovisningen och göra rätt skulle följande uppnås:

Prövningen hos Licensnämnden inför säsongen 2021 underlättas
Kreditvärderingen förbättras relativt nuvarande förslag
En ny kontrollbalansräkning (nr 2) kan upprättas. Vid efterföljande kontrollstämma två kan det konstateras ett intakt eget kapital och likvidationsrisken är därmed undanröjd.

Att ÖFK behöver likviditet och pengar, kanske 21 miljoner, för att klara säsongen är en sak, men blanda inte ihop det med det som nu presenterats i förslaget till årsredovisning för 2019.

 
 
31 Kommentarer:
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 2 Mar 2020 - 18:16
Replik EZ Birgittasson.

Tack för ytterligare sakinformation i debatten. Alltid trevligt med kunniga människor. Oavsett hur det är med eventuella uppskrivningsmöjligheter, vilket troligtvis är begränsat såsom du antyder, så finns det en del att belysa i den framlagda årsredovisningen för 2019. Det finns ju sannolikt möjligheter att redovisa ett annat resultat om viljan finns. Vad är drivkraften och bakgrunden till det resultat som redovisats? Vad förväntade sig styrelsen för reaktioner?

Utöver det du skriver så finns ju alla spelartransfers som skett under 2019 och som jag nedan redovisat. Nu behöver ju inte ändring innebära att alla tänkbara möjligheter nyttjas. Potentialen för uppskjuten skatt minskar ju dessutom i takt med förbättrat resultat. Dessutom bör ju rent allmänt inte framtiden intecknas mer än nödvändigt. Lovade villkorade ägartillskott kan visserligen rent praktiskt bli lite stökigt i ett publikt bolag, men är ändå en hypotetisk möjlighet. Förhoppningsvis så kan ju fokus, i så fall, ligga på de stora aktieägarna till att börja med.

Nu tror jag att debattörer, styrelsen, aktieägare och övriga har tillräcklig info för att kunna bilda sig en egen uppfattning.
41
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 2 Mar 2020 - 17:25
Jag avviker från min ursprungliga tanke att avsluta den här diskussionen då frågan år både intressant och av viss principiell betydelse. Avsikten är i första hand förståelse och inte ifrågasättande

Spelartruppens värdering: I resultaträkningarna för 2017 och 2018 finns en post benämnd ”kostnader för spelarövergångar” vilka uppgick till 13 respektive 18 mkr. Jag uppfattar detta som erlagda transfersummor som kostnadsförts dessa år. Med antagande om anskaffning någorlunda jämt över transferperioderna, genomsnittliga kontraktslängder på tre år, låga anskaffningsvärden för såväl sålda spelare som spelare som anskaffats före 2017 fås i så fall en mycket grov skattning av spelartruppens bokförda värde till 15 mkr utöver de 3 mkr som finns upptagna i balansräkningen 2019. Byte av redovisningsprincip får ske om det leder till mer tillförlitlig och relevant information. Om SvFF så medger kan det vara möjligt att retroaktivt redovisa nytt värde på spelartruppen med motsvarande korrigering under eget kapital.

Uppskjuten skattefordran: För att kunna ta upp den beräknade skattefordran på ca 8 mkr måste man göra det sannolikt avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Frågan är då om ett företag på ruinens brant kan åberopa detta kriterium. ÖFK tycks i vart fall gjort bedömningen att nämnda villkor ej är uppfyllt.

Uppskrivning och uppskrivningsfond: De tillgångar som kan beaktas för bedömning av uppskrivningsbehov torde vara byggnader och mark – den beryktade ölbaracken som överförts till bolaget - på 3 mkr samt inventarier på 4 mkr. Såvitt jag kan förstå är det ytterst osannolikt att någon av dessa tillgångar har ett bestående verkligt värde som överstiger det bokförda värdet.

Villkorat ägartillskott: Den pågående nyemissionen inbringade 7 mkr under 2019. Dessutom har lån lämnats under 2020 med 6 mkr med intentionen att det skall omvandlas till eget kapital. Frågan är om ägartillskott ytterligare väsentligen kan bidra till att stärka ÖFKs egna kapital.

ÖFKs katastrofala resultat för 2019 är ofrånkomligt och till allmän kännedom. När skadan ändå är skedd kanske ÖFK valt att möta framtiden med så få kvarvarande effekter från det förflutna som möjligt och därför inte nyttjat alla tillgängliga temporära resultatpåverkande åtgärder för att stärka det egna kapitalet.

Jag låter mig gärna korrigeras för eventuella sakfel eller missförstånd
3
Gäst: Lars Larsson, STHLM skrev | 2 Mar 2020 - 14:11
Vill göra följande notering i debatten. Minner är ju kort. Dessutom är detta bra för då vi kanske får veta vad som egentligen är betalt för dessa spelare. Nedanstående spelare har registrerats som spelare för ÖFK from 2019 och är fortfarande kvar i laget, förutom JNO Bapitiste som skrev kontrakt dec-18- Sannolikt har det betalats övergångssummor för samtliga dessa spelare. Jag vet inte exakt, hur mycket för var och en, men läser man i balansräkningen för 2019 är det inte mycket som är aktiverat. Jag är helt övertygad om att summan av nedanstående övergångar sammantaget vida överstiger det aktiverade beloppet.. Låt oss hoppas att beloppen nu presenteras, så den saken blir ur världen. Spelare som kom till ÖFK 2019 är:

JNO Baptiste (dec-2018)
Sixten Mohlin
Thomas Isherwood
Erik Haugan
Isac Ssewankambo
Marco Weymans
Nebiyou Perry
Alex Purver
Charlie Colkett
Felix Hörberg
Jordan Kad

Notera också att uppskjuten skatt utgör en resultatförbättringspotential på 8-10 miljoner. Utöver det kan lovade villkorade ägartillskott tillföras balansen även i detta skede. Kanske det även finns möjligheter för att nyttja uppskrivningar. Oavsett Thord-Erics synpunkter hade detta gått att genomföra detta om styrelsen velat det. Jag förutsätter nämligen att kunskapen finns och att man av någon outgrundlig anledning valt att gå fram till stämman med den årsredovisning som presenterats.


9
Gäst: Thord Eric Nilsson skrev | 2 Mar 2020 - 13:17
Med trixande menar jag att inte redovisa den verklighet man nu gjort.
När det gäller spelare på balansräkning är det något som bara kan ske när man köper en spelare. ÖFK har tidigare valt att kostnadsföre spelarna direkt mot föreningens resultat.
Man kan inte ta in gamla spelarköp i balansräkningen, inte heller höja beloppen på de som förts in detta år. Tvärtom skall dessa avskrivas linjärt.
När det gäller trixandet, som jag fortsätter kalla det, är nog duktiga revisorer väl medvetna om möjligheter och kan väga det mot vad som i aktuell situation är lämpligt för en förening som skall vara öppen och ärlig
3
Gäst: PS skrev | 1 Mar 2020 - 15:51
Trixande? Allt det Larsson föreslår år inom tillåtna ramar. Vad är det som är trixande? Det nya ÖFK är smarta.
7
Gäst: Thord Eric Nilsson skrev | 1 Mar 2020 - 15:27
Ser att jag kallat min gamle pingiskopis Lars Larsson (då Krondiksvägen kvarteret Blåhaken) för Lennart. Beklagar. Men vidhåller att den trixardiskussion inte hör hemma i nya ÖFK.
3
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 29 Feb 2020 - 12:07
Lars//

Då har jag en bättre förståelse för vad du är ute efter. Därmed inte sagt att vi är helt överens.

För att kunna beräkna spelartruppens bokförda värde behöver man tillgång till transfersumma, tidpunkt för kontraktets undertecknande, kontraktets längd och ackumulerad avskrivning per balansdag. Då jag saknar den informationen avstår jag ifrån att bedöma din värdering.

Därmed avslutar jag denna diskussion. Tack för en bra dialog.
1
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 29 Feb 2020 - 10:41
Replik EZ Birgittasson

Att det blir avskrivningar och en fördelad kostnad över tid är jag överens med dig om. En del av mina förslag innebär just det, men syftet med krönikan var att belysa hur resultatet 2019 kan hanteras. Anders Thelin nedan var ju inne på samma sak om några av mina förslag, när han uttryckte sig om man i förtid intecknar en framtid. Visst är det så, men annat resultat för 2019 hade man kunnat skapa en helt annan situation.I kombination med kraftfulla åtgärder skapa en bättre framtid och undvika framtida förluster trots tillkommande avskrivningar.
4
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 29 Feb 2020 - 10:28
Ok, där kan vi vara överens och jag hänvisar till näst sista stycket i mitt första inlägg.

Effekten blir då att ÖFKs framtida resultat belastas med högre värdeminskningsavdrag och lägre vinst vid spelarförsäljningar. Jag antar att ÖFK gjort någon form av utvärdering när man valt att inte retroaktivt tillämpa byte av redovisningsprincip. Över tid så blir resultatet det samma oberoende av vilken metod man använder.
1
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 29 Feb 2020 - 10:10
Replik EZ Birgittasson,

Jag menar att anskaffningsvärdena (=transferbeloppen) är högre än dryga tre miljoner. Däremot är inte alka dess upptagna i balansräkningen. Det borde alltså vara möjligt att korrigera detta även med utgångspunkt från det du skriver.

5
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 29 Feb 2020 - 09:46
Apropå värdering av fotbollsspelare.

Jag saxar detta ut SvFFs Anvisningar till Reglemente för Elilicens

”Som nämnts ovan under anskaffningsvärde finns möjlighet att som tillgång i balansräkningen redovisa erlagda transferbelopp för externa spelarförvärv. Dessa ska skrivas av linjärt över ursprunglig kontraktstid. I linje härmed ligger att någon uppskrivning utöver erlagda transferbelopp inte är möjlig. Uppskrivningar av anskaffningsvärden är ej heller tillåtet enligt internationell praxis och UEFA:s regler för dess UEFA-licens”.
1
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 29 Feb 2020 - 09:15
Jag hade inte tänkt förlänga den här debatten, men känner mig tvungen att göra några ytterligare förtydliganden.

Ekonomi och naturvetenskap skiljer sig på vis att inom naturvetenskapen gäller en rigid kausalitetsprincip. Orsak och verkan är tydliga och möjliga att enkelt förklara. Ett och ett är två etc. De som studerat ekonomi och verkar inom området känner till berättelsen om företagaren som frågar sin ekonomichef om vad resultatet blev och får en fråga till svar: - Vilket resultat vill du ha?

Det jag menar med min krönika är att jag pekar på att nuvarande styrelse valt att redovisa den befintliga ställningen och resultatet för ÖFK Elitfotboll AB, såsom det gjorts. Jag menar att det hade funnits möjligheter att göra annorlunda. Det är det jag lyfter fram. Dessutom redovisar jag konsekvenserna av de olika alternativen. Det finns alltså valmöjligheter. Sedan väljer styrelsen redovisa det resultat de vill. Jag hoppas bara att de förstått konsekvenserna. Den massmediala konsekvensen har de dock uppenbarligen inte förstått. Dessutom verkar Maria Wilen ( ordf) i intervjuer med ÖP blanda friskt med ekonomiska begrepp, vilket inte skapar förtroende.

Nedan finns ett relativt sakligt inlägg från EZ Birgittasson. Personen ifråga påstår att det knappast går att få några positiva resultatmässiga effekter av de redovisningstekniska finesser jag framfört. Utan att gå in i detalj i respektive regelverk kan jag nog påstå att spelartruppen sannolikt är värd mer än dryga tre miljoner. En värdering inom spannet 25-40 miljoner torde inte vara för hög. Dessutom kan redovisningsprinciper ändras. Potentialen för uppskjuten skatt borde kunna vara snarare åtta till tio miljoner och det har inte nyttjats i den utsträckningen. Vad som kan återvinnas skall ju redovisas i en budget som revisorn skall bedöma. I ett första läge blir i regel alla rimliga budgetar godkända. Värre blir det år två om inte det budgeterade resultat stämt med verkligheten.

Som jag nämnde var det en viktig del i min krönika att belysa konsekvenserna av den framlagda årsredovisningen och där skriver samma person, avseende villkorade ägartillskott, att ÖFK på grund av det ekonomiska läget knappast kan locka till sig några välgörare. Är det så, ja då blir det svårt att överleva för ÖFK. Nu har jag inte den apokalyptiska visionen om mitt kära ÖFK. Jag tror faktiskt att många, såväl privatpersoner såsom företag och aktieägare vill stötta ÖFK.
7
Gäst: En nära skrev | 29 Feb 2020 - 01:07
Beklagar om jag utryckte mig illa! Tord/-Erik!!
Vill se framåt!!
Licennämdens första möte var så dåligt skött!
Därför ordet klåpare!!
Vi vet alla att det gick fel till vid valet av BO O!!
Vi vet alla vad som ligger bakom sedan tidigare år!!
Dumt att skriva i.vredesmod och inte vara tydlig nog!!
3
Gäst: Thord Eric Nilsson skrev | 28 Feb 2020 - 23:39
@ En nära: Vi som "ältade" valet av ordförande var nog några fler. Men stadgebrottet före valet och valet av Bo Ottosson var nog en bidragande orsak att det ÖFK-skutan styrde vidare utan kvalificerad kapten och t o m roder. På väg mot en riktig grundstötning. Alla vet nog vem som hade huvudanledningen till att Rasteby inte fick bli kapten på skutan och bromsa penningflödet i tid. Visserligen hade det ändå varit 6-8 månader för sent, men trots allt med större chans att klara krisen.
För övrigt tycks bolagsstyrelsen (med Vilén som ordförande) ha haft en mer realistisk skrivning till licensnämnden än föreningsstyelsen (Ottosson som ordförande). Jag antar att ide som läser En näras inlägg förstår vem som kan kallas klåpare.
12
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 28 Feb 2020 - 23:38
Jag får inte klart för mig hur de föreslagna redovisningsfinesserna på något avgörande kan sätt kan stärka ÖFKs egna kapital.

Villkorat ägartillskott innebär att kapital tillskjuts mot oftast anspråk på att det i framtiden skall återbetalas om det finns tillräckligt med vinstmedel. Eftersom ägartillskott har färre formkrav än nyemission så kan företaget relativt snabbt tillföras exempelvis likvida medel och är den enda av de uppräknade åtgärderna som stärker kassaflödet. Med tanke på ÖFKs ekonomiska framtidsutsikter förefaller det mindre sannolikt att detta skulle locka till sig ett flertal välgörare och bli ett verkningsfullt alternativ eller komplement till pågående nyemission.

En uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag skall redovisas i den mån det är sannolikt att den kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. ÖFK anger under redovisningsprinciper att denna regel redan tillämpas.

Uppskrivningsfond används för att öka värdet på anläggningstillgångar som har ett bestående verkligt värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet. Värdeminskningsavdrag skall beräknas på det uppskrivna värdet. ÖFK har rimligen inga tillgångar som motiverar en uppskrivning.

Fr o m 2019 har ÖFK ändrat redovisningsprincipen vid spelarköp så att utgiften vid förvärv tas upp som en immateriell tillgång och skrivs av under kontraktstiden mot att tidigare ha kostnadsförts i sin helhet direkt vid förvärvstillfället. Uppskrivning av erlagda transferbelopp är ej tillåtet. Möjligen kan ÖFK även ta upp bokfört restvärde på tidigare kvarvarande förvärv som byte av redovisningsprincip med specifikation av förändringen under eget kapital. Här bör avstämning i så fall ske med SvFF.

Framhållas bör också att årsredovisningen skall ge en rättvisande blid över ställning och resultat.
4
Gäst: ?@En nära skrev | 28 Feb 2020 - 22:57
Klåpare?????
Låste någon in sig på toa????
2
Gäst: En nära skrev | 28 Feb 2020 - 22:53
Ja allihop!!
Vi som var på medlsmötet i höstas!!
Maria W sa att ”all tid” gått åt till att reda ut om valet av ordf gått rätt till..
Detta möte började med T-E Nilsson och en vän ältade detta i ytterligare 30 min..
Tills Widegren talade direkt till oss om att det var kris!!
Förstår att ingen fattat koaset när även medl fokuserar på valet av ordf långt in i sept!!
Så pinsamt!!!
Att sedan läsa om hur de beter sig på mötet med licensnämden gör mig bestört!!
Ursäkta- vilka klåpare!!
2
Gäst: Ojämte skrev | 28 Feb 2020 - 19:36
Så fixar du din ekonomi
10 tips du inte visste om

Ledsen Lars, jag kunde inte hålla mig. Rubriken har jag snott från AB.
Jag betvivlar inte en sekund att du har koll på redovisning och bokföring. Garanterat mer än jag. Det jag däremot kan nåt om är krishantering. Då skall man INTE göra som du föreslår. Korten på bordet. Berätta hur det är - oavsett hur illa det är. Be om förlåtelse. Jag tycker Maria Wilén har gjort helt rätt. Tänk efter själva. Om klubben kommit med ett förhållandevis bra resultat - hade du trott på det då? Det har jag svårt att tro att någon normalbegåvad hade gjort.Mitt i allt elände har ÖFK gjort det rätta och sagt sanningen. Förstör inte detta nu med märkliga uttalanden om att det inte är viktigt och att vi inte är beroende av stora intäkter. Ni vet vad jag menar.

På ett annat ställe på fotbollz så skrivs det om EL 2018. Tyckte först att det var tafatt och fånigt skrivet. Men sen fattade jag att jag tänkte fel när jag läste kommentarerna.. Det är ju det allt tjat om pengar, styrelse, DK, öppenhet, etc. handlar om. Att få uppleva såna sina egna speciella ögonblick igen. Om det är EL eller nåt annat spelar ingen roll. That's it.
4
Gäst: Ojämte skrev | 28 Feb 2020 - 19:35
Så fixar du din ekonomi
10 tips du inte visste om

Ledsen Lars, jag kunde inte hålla mig. Rubriken har jag snott från AB.
Jag betvivlar inte en sekund att du har koll på redovisning och bokföring. Garanterat mer än jag. Det jag däremot kan nåt om är krishantering. Då skall man INTE göra som du föreslår. Korten på bordet. Berätta hur det är - oavsett hur illa det är. Be om förlåtelse. Jag tycker Maria Wilén har gjort helt rätt. Tänk efter själva. Om klubben kommit med ett förhållandevis bra resultat - hade du trott på det då? Det har jag svårt att tro att någon normalbegåvad hade gjort.Mitt i allt elände har ÖFK gjort det rätta och sagt sanningen. Förstör inte detta nu med märkliga uttalanden om att det inte är viktigt och att vi inte är beroende av stora intäkter. Ni vet vad jag menar.

På ett annat ställe på fotbollz så skrivs det om EL 2018. Tyckte först att det var tafatt och fånigt skrivet. Men sen fattade jag att jag tänkte fel när jag läste kommentarerna.. Det är ju det allt tjat om pengar, styrelse, DK, öppenhet, etc. handlar om. Att få uppleva såna sina egna speciella ögonblick igen. Om det är EL eller nåt annat spelar ingen roll. That's it.
2
Gäst: Rätt siffror skrev | 28 Feb 2020 - 17:21
Givetvis har styrelsen i samråd med revisor diskuterat alla möjligheter och kommit fram till hur årsredovisningen ska se ut. Att framställa det som att ÖFK i onödan visar upp en sämre bild än man måste tycker jag är feltänkt. Siffrorna är dåliga och det är helt rätt att visa det också. Finns ju dessutom en överhängande risk för såväl konkurs som tvångslikvidation. Bra att man inser det och är transparent runt det hela. Förra våren mörkade man hela situation och låtsades som att allt var bra och vi ser ju hur det slutade. Tycker Thord Eric har helt rätt i sin kommentar.
10
Gäst: Anders Thelin skrev | 28 Feb 2020 - 15:44
De flesta av dom åtgärder Lars Larsson föreslår innebär i princip att man "lånar" vinstmedel från kommande år. Bokför man spelarköp som en tillgång minskar vinsten när spelaren säljs o s v. Jag är säker på att Jens Edlund är väl bekant med samma bokföringstekniska finesser och att det finns en bra anledning till att man inte har utnyttjat dom.
7
Gäst: @Kommentar skrev | 28 Feb 2020 - 15:24
Vem vet bättre hur det är att driva ett företag? Maria Wilén eller lillpojken till kommunikationsansvarig?
3
Gäst: Ojdå skrev | 28 Feb 2020 - 15:21
Alla är överens, wilen, VD och bolagsstyrelsen har inte vidtagit några åtgärder överhuvudtaget 2019-20, det är mars nu! och inte lyssnat på vad någon sagt( inklusive Tord-Eric) maken till inkompetenta har väl inte skådats i svenskfotboll! Undra vilken budget 2020 som kommer föreslås på årsmötet? Sanning? Konsekvens?
4
Gäst: Lars Larsson, Sthlm skrev | 28 Feb 2020 - 14:01
Replik signaturerna ”Anders Thelin” och ”Helt fel”.

Anders Thelin har helt rätt i sin kommentar. Alla ”redovisningstekniska finesser” jag nämner är ju behäftade med regelverk. Oaktat detta är det möjligt att åstadkomma det jag föreslår, hävdar jag.

Signaturen ”Helt Fel” påståenden är inte sakligt motiverade, utan verkar tagna ur luften. Hade signaturen pekat på vad som var felaktigt och visat varför, hade det kanske varit annorlunda. Gärna också presenterat sig.

Det jag föreslår är möjligt enligt gällande regelverk. Mina förslag baserar sig på att förstå de affärsmässiga konsekvenserna av att göra som det gjorts, och vad som kunnat ske om det gjorts på annat vis. Det massmediala spektaklet hade också kunnat undvikits, men nu är det tyvärr försent på den fronten.

De senaste femton åren har jag vid ett flertal tillfällen hjälpt företag i motsvarande situationer och därmed kortsiktigt (= minst ett år) räddat företagen. Sedan krävs det ju att företagen, precis som ÖFK Elitfotboll AB, behöver visa positiv ekonomisk utveckling på organisk väg. Med åtgärder som jag föreslår underlättas dock företagets kredit och affärsmöjligheter, efter ett affärsmässigt svårt år.
11
Gäst: Thord Eric Nilsson skrev | 28 Feb 2020 - 13:44
Lennart Larsson är tydligen den som likt Mästaren kan förvandla vatten till vin. Eller vet hur man gör. Jag skall inte gå in i de nämna irrgångarna utan bara konstatera att hade man önskat ett 0-bokslut i bokföringen hade man hållit fast vid det en förvirrad styrelsehatare läckte till Aftonbladet. Där fanns de 16 cypriotiska miljonerna med, liksom Ghoddos-affärens kostnad minskat med 5 miljoner.
Om det var revisorerna eller styrelsen som valde den mer moraliska linjen och tog de beska pillret med katastrofminus finns det kanske delade uppfattningar om. Men helt klart är att vill man ha ett nytt ärligt ÖFK och lämna över det till den nya styrelsen var det rätt väg.
Uppförsbacken nu är så kraftig att jag vill påstå att om ÖFK klarar den så har man gjort en ekonomisk bragd helt i stil med klubbens sportsliga bragder. Fram till 3 juni skall man inte bara ta fram 21 miljoner för att återställa kapitalet. Klubben måste också ta en ett kvarts år av budgeterade utgifter, alltså kring 14 miljoner. Alltså totalt 35 miljoner .Säkra inkomster kommer från SEF, 3-4 miljoner samt i bästa fall motsvarande på sex allsvenska hemmamatcher som man redan fått en delbetalning av genom årskorten. Jag tror att optimisterna fortfarande räknar med investeraren från Cypern.
Det finns mycket att tillägga i den analysen, men minusposterna ligger på en nivå som ingen annan klubb från en mellanstor stad haft att brottas med. Bolagsordförande Maria Wilén får kritik för att hon talar klarspråk om konkurshotet. Men hon är säkert ganska less på allt som hon hemlighöll förra säsongen.
Min budgetanalys som gjordes för tio månader sedan stämde förvånansvärt bra. Märkligt att ingen ansvarig gjorde den analysen eller i varje fall inte vidtog åtgärder. Då hade inte årsförlusten blivit de 50 miljoner som det ju verkligen handlar om man räknar in de tio fonderade som försvann.

16
Gäst: Helt fel skrev | 28 Feb 2020 - 12:26
Tyvärr är det inte så enkelt som du skriver Lars och det är uppenbart att du inte kan regelverket runt detta. Tycker klubben har lurats nog mycket redan och det är bra att man för en gångs skull följer reglerna och visar en korrekt bild. Någon jävla måtta får det vara.
9
Gäst: Kommentar skrev | 28 Feb 2020 - 10:32
Aldrig har en person skadat ÖFK så mycket som Wilen! Detta är andra gången hon babblar om konkurs! VD och kommunikations ansvarig säger att det inte blir konkurs, varför säger wilen det 7 gånger i en artikel? Det förefaller vara rena tokigheterna, stackars personal med sån ledning!
9
Gäst: Bengan skrev | 28 Feb 2020 - 10:12
helt rätt av Wilen att äntligen visa hur jävla dåligt det är och ska ÖFK räddas är detta vad som krävs för att komma vidare, allt annat hokus pokus i bokföringen är bara att lura sig själv.

skulle NYA ÖFK klara av detta, kommer ÖFKs trovärdighet eller elitlicensen inte vara några problem i framtiden.
8
Gäst: Anders Thelin skrev | 28 Feb 2020 - 10:03
En förutsättning för att kunna bokföra en uppskjuten skattefordran är att det är sannolikt att det kommer att skapas framtida vinster att kvitta det skattemässiga underskottet mot.
Och det blir ju ännu knepigare när man ska bedöma om framtida vinster kommer att kunna täcka hela det skattemässiga underskottet eller bara delar av det.
7
Gäst: Martin Nylander skrev | 28 Feb 2020 - 08:14
Stämmer detta måste jag tillstå att det börjar bli pinsamt för ÖFK, riktigt riktigt pinsamt.
18
Gäst: Alrik8 skrev | 28 Feb 2020 - 07:36
Varför går Vilen ut i tidningarna och målar upp en överdriven krisbild när det inte är så? Enligt Larsson går problemet lösa på annat sätt
16
 
Sök på fotbollz.se
   
  Inget krav på elitlicens för 2021?  
  av Haldo Jonsson | Idag - 16:50  
 

Nu har SEF-klubbarna kommit överens om att lyfta frågan om pausad elitlicens - och ett beslut kommer tas ikväll.

 
  Läs mer...  
 


 
  Saman Ghoddos är en av allsvenskans tionde dyraste försäljning.  
  av Haldo Jonsson | Idag - 16:03  
 

Det är storklubbarna i allsvenskan som säljer dyrt. Undantagen är ÖFK som sålt många spelare och Halmstad.

 
  Läs mer...  
 


 
  Krisläge i Helsingborgs iF  
  av Haldo Jonsson | Idag - 11:30  
   
  Läs mer...  
 


 
  Roliga fotbollscitat  
  av Haldo Jonsson | Igår - 16:53  
 

I dessa bistra coronatider har fotbollz.se samlat ihop några uppmuntrande citat från fotbollens värld

 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
28 Mar 2020 - 14:37 ÖFK avbryter all träning på Jämtkraft Arena
28 Mar 2020 - 12:09 - 'Vi vill hjälpa klubben'
28 Mar 2020 - 12:00 Paus i ÖFK:s ungdomsverksamhet
27 Mar 2020 - 16:45 Slopad elitlicens för 2021?
26 Mar 2020 - 19:04 Bra jobbat ÖFK - korttidspermitterar
25 Mar 2020 - 19:52 Lars Larssons tankar - om kontrollbalansräkningen
25 Mar 2020 - 19:50 All personal kommer att permitteras
24 Mar 2020 - 13:37 I krisens spår
23 Mar 2020 - 23:27 60 miljoner på gång till allsvenskan?
23 Mar 2020 - 13:42 Höga agentkostnader i allsvenskan
23 Mar 2020 - 13:11 Lars Larssons Tankar
23 Mar 2020 - 13:02 Coronakris för Douglas Bergqvists nya lag
23 Mar 2020 - 11:16 När tillåts spel inför publik?
22 Mar 2020 - 17:50 Martin Johansson ekonomichef i ÖFK: - 'Vi går mot ljusare ti
22 Mar 2020 - 13:17 Hur slutar årets allsvenska?
20 Mar 2020 - 20:47 I väntan på allsvenskan
20 Mar 2020 - 20:46 Det ljusnar för ÖFK 3 - anstånd med skatteinbetalningen
20 Mar 2020 - 20:23 Det ljusnar för ÖFK 2 - Förskottsbetalning från Sef
20 Mar 2020 - 20:17 Det ljusnar för ÖFK 1 - klart att få permittera
20 Mar 2020 - 15:04 Flera allsvenska lag vädjar om pengar
 
 
 
Ungdom
av: Kanske intressant | 4 Mar 2020 - 00:26
Kul med en spelare uttagen till ung
Herrar
av: prao hos ministern | 3 Mar 2020 - 13:45
Årsmötet hålls i Fre